Day #194 Smartlog Vietnam

Trung bình mỗi tháng mình tham gia chia sẻ 2-3 lần. Kỳ tháng 8 này đã có 2 bạn mời mình chia sẻ:

1) Global Supply Chain Council (GSCC)
2) Hội nghị khách hàng của International Expeditor tại Việt Nam

https://www.gscc.co/events/elogvn18

Thấy vui vì cuộc đời mình đúng nghĩa là hành trình kết nối..

 Smartlog!

Author: nhatkysmartlog

Enthusiast toward logistics 4.0 in Vietnam!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s